Konverteringskursen för den andra konverteringsperioden för konvertibler av serie KV1 har fastställts till 0,26 SEK

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm, måndagen den 21 december 2020

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) genomförde under andra och tredje kvartalet 2020 en företrädesemission respektive en riktad emission av konvertibler. Konverteringskursen per konvertibel ska uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i bolagets aktie under perioden från den 8 december till och med den 21 december 2020, dock lägst 0,26 SEK och högst 0,40 SEK. Eftersom 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under mätperioden uppgick till 0,24 SEK och således understiger den lägsta konverteringskursen angiven i villkoren, 0,26 SEK, har konverteringskursen fastställts till 0,26 SEK.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod
Konverteringen av konvertibler pågår under perioden 22 december till 30 december 2020.

Konverteringskurs
Innehavare av konvertibler äger rätt att för varje ägd konvertibel konvertera en (1) konvertibel till 1,92 aktier.

Upplupen ränta för perioden

Konvertiblernas ränta uppgår till 10 procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden i form av konvertibler, med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan i form av konvertibler berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Nedan framgår konvertibelförfarande.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)

Konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Samtliga innehavare av förvaltaregistrerade konvertibler (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) kommer också att få hemsänt VD-brev som en påminnelse.

Direktregistrerade konvertibler (VP-konto)

Konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB’s hemsida mangold.se.

Samtliga innehavare av direktregistrerade konvertibler kommer också att få hemsänt VD-brev med anvisningar (porto betalt) för konverteringsförfarande.

Registrering av emissionen

Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av januari 2021. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning från och med det datum som de förts in i bolagets aktiebok, som förvaltas via Euroclear.

Återbetalning av ej utnyttjade konvertibler

Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 0,50 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om 10 procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske per 7 januari 2022.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.cortus.se

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga