Kontraktsforskningsbolag utnyttjar förlängningsoption för PExA 2.1

PExA har erhållit en order från ett kontraktsforskningsbolag (CRO-bolag) om åtta månaders förlängning av hyran av de fem PExA 2.1 instrument, vilka levererades under 2021. Ordervärdet för CRO-bolagets förlängning är ca 0,95 MSEK.

Det CRO-bolag som under förra året påbörjade ett hyresavtal av fem PExA 2.1 instrument har nu meddelat PExA att de utnyttjar den option som fanns i det ursprungliga avtalet och förlänger hyran ytterligare 8 månader. Instrumenten används för kontraktsforskning på fem olika forskningscenter i ett så kallat kliniskt multicenterprojekt, som genomförs på uppdrag av ett internationellt läkemedelsbolag.

Tomas Gustafsson, ny VD på PExA sedan en månad, kommenterar

  • Jag är mycket glad över att kunden ser värdet i PExA teknologin och väljer att utnyttja förlängningsoptionen i avtalet. Det visar att intresset för att samla in potentiella biomarkörer för att kunna förstå lungsjukdomars uppkomst och progress är fortsatt högt.

Denna information är sådan som PExA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-17 19:03 CET.