Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it den 12 januari 2021

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT DEN 12 JANUARI 2021

Urb-it AB (publ) höll under tisdagen den 12 januari 2021 extra bolagsstämma.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.urb-it.com.

Riktad nyemission

Styrelsen beslutade den 2 december 2020, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, om en riktad emission till ett antal investerare. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission. Teckningskursen uppgick till 2,0 kronor per aktie vilket innebär att emissionen omfattade 41 000 000 aktier. Genom emissionen ökade bolagets aktiekapital med 5 026 773,25 kronor.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter dem till anställda i koncernen. Högst 4 710 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 3,75 kronor. Teckning av aktier kan äga rum från och med den 15 mars 2024 till och med den 29 mars 2024.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin.kviblad@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Urb-it-stammokommunike 20210112.pdf

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.se