Kommuniké från extra bolagsstämma i Syncro Group AB (publ)

Extra bolagsstämma i Syncro Group AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 556658-5054 ägde rum idag den 26 juli 2022 kl. 10.00. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med nedan:

Beslut om riktad nyemission till F8 Elenius Ventures AB

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 8 juli 2022 om en riktad nyemission om 744739 aktier av serie B till F8 Elenius Ventures AB. Nyemissionen genomförs i syfte att erlägga tilläggsköpeskillning till säljarna av WeAreCube AB enligt villkoren i avtalet om förvärvet av WeAreCube AB som offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 november 2021. Den riktade nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 74473,9 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@syncro.group

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.