Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 9 mars 2021

Extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har hållits den 9 mars 2021 för att besluta om godkännande av samarbetsavtal som ingåtts med Michelin.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna de samarbetsavtal som ingåtts med Michelin den 8 februari 2021. Samarbetsavtalen innefattar ett aktieägaravtal och ett avtal om ingenjörstjänster avseende etablerandet av en gemensam anläggning för materialåtervinning i Chile samt ett licensavtal avseende rätt att använda Enviros patenterade pyrolysteknologi.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut finns tillgängligt på www.envirosystems.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Enviro höll även ett virtuellt informationsmöte för ägare och kapitalmarknaden den 2 mars 2021. En videoinspelning av mötet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se