Kommuniké från extra bolagsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("Inhalation Sciences") avhöll den 22 juni 2021 en extra bolagsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Den 2 juni 2021 beslutade styrelsen för Inhalation Sciences om en riktad emission till ett antal kvalificerade privata investerare och en riktad emission till Daniel Spasic. Den riktade emissionen till Daniel Spasic förutsatte en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 22 juni 2021 beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 2 juni 2021 om en riktad nyemission av högst 150 000 aktier till Daniel Spasic.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut från den 2 juni 2021 om emission av teckningsoptioner. Emissionen omfattar högst 1 137 573 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021/2022 och riktas till samtliga aktieägare i Inhalation Sciences som äger aktier på avstämningsdagen. Ett innehav av tio (10) befintliga aktier ger rätt till en (1) teckningsoption. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga optionsvillkoren.