Kommuniké från extra bolagsstämma i Hedera Group AB (publ) den 14 mars 2022

Hedera Group AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma den 14 mars 2022 på Bolagets kontor på Vasagatan 15-17, 111 20, Stockholm. Med stöd av bolagsordningen tilläts aktieägarna att före stämman utöva sin rösträtt per post.

På stämman fattades med erforderlig majoritet följande huvudsakliga beslut:

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ska ändras i enlighet med nedan.

§ 4 Aktiekapital

Föregående formulering Nuvarande formulering
Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 Aktiekapitalet ska vara lägst 20 800
000 kronor och högst 24 000 000 043 kronor och högst 83 200 175
kronor kronor

§ 5 Antalet aktier

Föregående formulering Nuvarande formulering
Antalet aktier ska vara lägst 3 Antalet aktier ska vara lägst
000 000 stycken och högst 12 000 000 13 000 000 stycken och högst 52 000
stycken 000 stycken

Företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

  • Nyemissionen omfattar högst 5 088 977 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 8 142 380,40 kronor.

  • Teckningskursen är 4,50 kronor per aktie vilket ger en total teckningslikvid om 22 900 396,50 kronor.

  • Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen den 16 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier.

  • Teckningsperioden löper under perioden från och med den 18 mars 2022 till och med den 1 april 2022.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga Bolagets styrelse att, för tiden intill årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontakt, genom apport eller kvittning. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Bemyndigandet är begränsat såtillvida att styrelsen enbart får nyttja bemyndigandet till att besluta om den vederlagsemission om 5 000 000 kronor som enligt ingånget aktieöverlåtelseavtal ska riktas till säljarna av Libra Assistans AB.

_______________

Stockholm i mars 2022

Hedera Group AB (publ)

Styrelsen