Kommuniké från årsstämman i Zesec of Sweden AB (publ) den 15 juni 2022

Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, har hållit årsstämma den 15 juni 2022 kl. 15.30 i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL) DEN 15 JUNI 2022

Zesec of Sweden AB (publ), org.nr 559106-5999, har hållit årsstämma den 15 juni 2022 kl. 15.30 i Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning för år 2021. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

 Beslut om disposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av styrelse-och revisionsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med fyra inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till vardera övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade årsstämman även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse samt revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Jorlind, Peter Hummelblad och Emma Skåpe, samt nyval av Alexander Tasevski och Eric Michelssen. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.zesec.se.

Alexander Tasevski valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Mattias Celind, kommer bli huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedningsinstruktion
Åsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att den valberedningsinstruktion för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag som antogs vid årsstämman 2021 ska gälla tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen på så sätt att (i) gränserna för antalet aktier ändras från lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000; och att (ii) gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till verkställande direktör, styrelseledamöter och nyckelpersoner
Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 530 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget till verkställande direktör, styrelseledamöter och nyckelpersoner, i enlighet med den särskilda fördelning som angetts i beslutsförslaget. Varje teckningsoption ger rätt att tidigast 1 juni 2025 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs per aktie uppgående till 7,70 SEK.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt motiven för att införa incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att bibehålla och motivera engagerade nyckelanställda och styrelseledamöter. Det är angeläget att bolagets nyckelanställda och styrelseledamöter har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

De antagna besluten och fullständig dokumentation kommer finnas på www.zesec.se inom kort. 

För mer information kontakta:
Magnus Gilborne - VD, Zesec of Sweden AB (publ)
Telefon: +46 70 375 40 74
E-post: mg@zesec.com

 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM Kommunike fran arsstamman i Zesec of SwedenABpubl den 15.pdf

Om Zesec of Sweden AB (publ)
Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Bolaget har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås.