Kommuniké från Årsstämman i SensoDetect AB (publ)

Årsstämman 2021 i SensoDetect AB (publ) hölls idag den 3 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i SensoDetect AB (Publ.)

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp för var och en av styrelseledamöterna samt två prisbasbelopp för styrelseordförande, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisor

Beslutades omval av styrelseledamöterna Anders Wallseth, Pia Kinhult, Haqvins Svensson och Johan Granath.

Beslutades om nyval av Johan Möllerström.

Styrelseordförande väljs av styrelsen.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av auktoriserad revisor hos KPMG i Malmö, fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner och optionsprogram

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av totala antalet aktier vid stämmans inträffande. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Stämman beslutade också att godkänna om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget till styrelse och övriga nyckelpersoner i bolaget enligt framlagt förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under dagordningens punkter 7, 8, 9, 10 och 11