Kommuniké från årsstämman i Mantex AB (publ)

Mantex AB (publ) höll årsstämma den 23 maj 2022. Av bolagets totala aktier var 11 % representerade på stämman.

Nedan angivna beslut fattades. Framlagda förslag beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

» Fastställelse av resultat- och balansräkning för 2021.
» Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets förlust balanseras i ny räkning.
» Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
» Ingen ersättning kommer att utgå till styrelsen för kommande verksamhetsår.
» Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
» Beslut att styrelsen ska bestå av fyra personer.
» Omval av styrelseledamöterna Per Grunewald, Håkan Johansson och Max Gerger samt nyval av Hamid Yaagoubi.
» Omval av Per Grunewald till styrelseordförande.
» Omval av BDO Mälardalen AB som revisor. Auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.
» Beslut om principer för valberedning.
» Beslut om införande av personaloptionsprogram 2022/2024 omfattande 5 000 000 personaloptioner som ger rätt att senast den 31 augusti 2024 teckna nya aktier till en lösenkurs om 1,75 kr.
» Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämman i Mantex AB (publ)