Kommuniké från årsstämma i Wyld Networks AB

Årsstämman 2022 i Wyld Networks AB ("Wyld Networks" eller "Bolaget") hölls idag den 7 juni 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Stämman genomfördes genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Tern PLC, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Tern PLC, om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 850 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Albert Sisto har meddelat att han avstår sitt styrelsearvode. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Tern PLC, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Tern PLC, att omvälja Mats L. Andersson, Mats R. Andersson, Albert Sisto och Henrik Hedelius som styrelseledamöter. Mats L. Andersson omvaldes som styrelseordförande.

Mazars AB omvaldes till revisor. Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Optionsprogram 2022/2032
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för Wyld Networks-koncernens anställda, riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt Optionsprogram 2022/2032. Det fullständiga förslaget till Optionsprogram 2022/2032 återfinns i kallelsen till årsstämman 2022 som offentliggjordes den 6 maj 2022.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman 2022.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet samt stärka Bolagets kapitalbas eller i samband med förvärv.