Kommuniké från årsstämma i Veg of Lund AB (publ)

Veg of Lund AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 11 maj 2022 årsstämma i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Hättmark, Roger Johansson, Linda Neckmar, Magnus Nordin, Håkan K Pålsson och Eva Tornberg, samt om nyval av Fred Holmberg, till styrelseledamöter. Håkan K Pålsson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor valdes revisionsbolaget KPMG AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till anställda och konsulter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitaments­program till vissa styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 75 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.  Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlings­utrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Om Veg of Lund

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG[®]. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.