Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 20 maj 2021

Årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har hållits den 20 maj 2021.

På grund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster hölls bolagsstämman utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning. Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna kapital uppgående till 125 157 KSEK balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes:

  • Alf Blomqvist (omval), som även omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Jan Bruzelius (omval)
  • Nina Macpherson (omval)
  • Peter Möller (omval)
  • Björn Olausson (omval)
  • Stefan Tilk (omval)
  • Sander Vermeulen (omval)

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 875 000 kronor varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter, förutom till Sander Vermeulen, som valt att avstå från sitt arvode, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning. Justeringarna i bolagsordningen har huvudsakligen gjorts mot bakgrund av förändringar i lag samt för att ge möjlighet för styrelsen att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en bolagsstämma.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.envirosystems.se). Årsstämman beslutade vidare enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, att anta föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021) för ledning och nyckelanställda.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.envirosystems.se).

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021) för styrelsen.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.envirosystems.se).

Årsstämman beslutade vidare om att fastställa principer för arvodering av styrelsens ledamöter. I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal.

Årsstämman beslutade slutligen enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Vid stämman var cirka 22 procent representerade genom poströster.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se (https://www.envirosystems.se/sv/), där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se