Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 19 maj 2022

Årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har hållits den 19 maj 2022 kl. 16.00 på Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, i Göteborg. Bolaget hade inför stämman beslutat att aktieägare också kunde utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning.

Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i Under årsstämman fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt styrelsens fullständiga förslag som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag till disposition beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna kapital uppgående till 200 609 KSEK balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) (tidigare sju (7)) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant. Till styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även omvaldes till styrelsens ordförande.

Nina Macpherson (omval)

Peter Möller (omval)

Björn Olausson (omval)

Sander Vermeulen (omval)

Såsom framgått av kallelsen hade Jan Bruzelius och Stefan Tilk inför stämman ställt sina platser till förfogande.

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter, förutom till Sander Vermeulen, som valt att avstå från sitt arvode, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.envirosystems.se).

Årsstämman beslutade vidare enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, anta föreslagna principer för utseende av valberedningen som i huvudsak innebär följande.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Övriga tre ledamöter ska utses av de, per sista bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget. Avstår aktieägare från att utse ledamot, övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalets storlek närmast följande aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande på Bolagets hemsida så snart representanterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska vid årsstämman lägga fram förslag till beslut avseende val av stämmoordförande, beslut om antal styrelseledamöter och revisorer, beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor, samt eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning.

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor. Årstämman beslutade enhälligt om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen innebärandes att i den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av ingångna avtal. Bolaget har här att beakta reglerna god sed på aktiemarknaden kring behovet av stämmobeslut av närståendetransaktioner om dessa för en enskild individ överstiger 1 MSEK och motsvarar minst 1 procent av Bolagets börsvärde på årsbasis.

Vid stämman var cirka 24 procent representerade antingen genom närvaro eller poströster.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta             
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se,är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 03 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se