Kommuniké från årsstämma i MTI Investment SE den 9 juni 2022

Årsstämma i MTI Investment SE ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare enbart kunnat utöva sin rösträtt per post. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MTI INVESTMENT SE DEN 9 JUNI 2022

Årsstämma i MTI Investment SE ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2022. Med stöd av tillfälliga lagregler har aktieägare enbart kunnat utöva sin rösträtt per post. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition
Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 49 300 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt 98 600 kronor till styrelsens ordförande.  Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt en av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av Trond Randøy (omval), Christer Käck (omval), Bengt Svelander (nyval) och Magdalena Johansson (nyval). Vidare omvaldes Trond Randøy till styrelseordförande. Styrelsen består således av fyra (4) ledamöter.

Revisionsbyrån Ernst & Young aktiebolag omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Stefan Svensson som huvudansvarig revisor. 

Införandet av incitamentsprogram 2022/2025A till befintliga och eventuella tillkommande ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram riktat till befintliga och eventuella tillkommande ledande befattningshavare i Bolaget. Incitamentsprogram 2022/2025A omfattar emission av högst 81 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och den 29 juni 2025 till och med den 29 juli 2025 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 13,40 kronor.     

Införandet av incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens existerande och blivande ledamöter
Stämman beslutade att avslå förslaget om införandet av incitamentsprogram 2022/2025B till styrelsens existerande och blivande ledamöter.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Justeringsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.mti-investment.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mejl: ca@mangold.se.

För ytterligare information
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE
pontus.engstrom@mti-investment.com
+46 70 716 55 38

Om MTI Investment SE
MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag ("SMF") med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MTI-Investment-SE-Stammokommunike-2022.pdf