Kommuniké från årsstämma i Mangold AB

Mangolds ordinarie årsstämma 2021 ägde rum den 14 april i Mangolds lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm samt genom poströstning. Stämman leddes av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkning fastställdes.

- Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

- Beslut togs om att en utdelning på 17,30 SEK per aktie med avstämningsdag den 16 april 2021.

- Per Åhlgren, Marie Friman, Peter Serlachius och Birgit Köster Hoffmann omvaldes som ledamöter.

Per Åhlgren omvaldes som styrelsens ordförande.

- PwC omvaldes som ansvarig revisor.

- Arvode till revisor, styrelse samt styrelseordförande fastställdes.

- Valberedningens policy för valberedning godkändes.

- Styrelsen bemyndigades att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning.