KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL)

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ):s årsstämma ägde rum torsdagen den 3 juni 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman enbart med poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram såsom framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2020 ska överföras till ny räkning, samt att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare om omval av styrelseledamöterna Anders Milton, Hans Glise och Gunnar Jardelöv. Som styrelsens ordförande omvaldes Anders Milton. Årsstämman beslutade även om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om totalt 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter för kommande mandatperiod, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter valda av bolagsstämman och som inte är anställda av bolaget. Ersättning ska utgå till styrelseledamöterna för skäliga resekostnader i samband med styrelsemöten. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en instruktion avseende valberedningen att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas av stämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar av bolagsordningen i huvudsak innebärandes att gränserna avseende aktiekapitalet i § 4 ändras till att utgöra lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor. Gränserna för antal aktier i § 5 ändras till att vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 30 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Kallelsen till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på www.israb.se/investors/corporate-governance/.