Kommuniké från årsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 6 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Gerde, Sonja Gerde, Klaus Gottwald, Mårten Winge och Daniel Spasic till styrelseledamöter. Daniel Spasic omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Vid emission med företrädesrätt för aktieägarna ska det totala antalet aktier som ska kunna ges ut inte vara begränsat på annat sätt än bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna ges ut vara begränsad till 40 procent av det vid kallelsen till årsstämman 2022 antalet utestående aktier. Sådan emission ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, för att genomföra företagsförvärv, för att öka likviditeten i aktien och/eller för att bredda ägarkretsen.