Kommuniké från årsstämma i Hedera Group AB (publ) den 13 maj 2022

Årsstämma i Hedera Group AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 13 maj 2022 kl. 10.00 på Bolagets kontor på Vasagatan 15-17, 111 20, Stockholm. Med stöd av bolagsordningenhar aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 100 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 150 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (Bolaget har inga aktiva utskott).

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ledamöter samt om omval av Åsa Linde Tornée, Stig Engcrantz och Bertil Haglund (ordförande).

Revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Patric Hofréus som huvudansvarig revisor. 

Beslut om processen för valberedningen 2023

Stämman beslutade att valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av svensk kod för bolagsstyrning och att följande beslutsförslag ska lämnas av valberedningen inför årsstämman 2023:

(a)        Förslag till stämmoordförande

(b)        Förslag till Styrelse

(c)        Förslag till styrelseordförande

(d)        Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden

(e)        Förslag till ersättning för utskottsarbete

(f)         Förslag till revisorer

(g)        Förslag till arvode för Bolagets revisorer

(h)        Förslag till valberedningens sammansättning

Val av valberedning

Stämman beslutade om omval av Bertil Haglund (huvudägare och styrelseordförande), Gunnel Tolfes (oberoende) och Lars Bjarnemark (oberoende) till Bolagets valberedning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bemyndigandet är begränsat såtillvida att emissionen eller emissionerna beslutade med stöd av bemyndigandet får högst medföra en ökning av antalet aktier och röster motsvarande sammanlagt 30 procent av Bolagets utgivna aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.