Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)

Idag, den 3 juni 2022, hölls ordinarie bolagsstämma för Enersize Abp (Oyj) (”Bolaget”).

Vid stämman var 21 269 094 aktier och röster representerade. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Fastställande av bokslutet, räkenskapsårets förlust och dividendutdelning, beviljande av ansvarsfrihet

 • Bolagstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2021 och beslöt att förlusten för räkenskapsperioden, 1 624 403 euro, överförs till kontot för balanserade vinstmedel eller förlust och att ingen vinstutdelning sker.
 • Bolagstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1.1.2021-31.12.2021.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden och val av styrelseledamöter

 • Bolagstämman beslöt att de valda styrelseledamöterna ska utbetalas följande arvode för mandatperioden som börjar i slutet av denna ordinarie bolagsstämma och som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma: 600 euro per månad till styrelseordförande. 400 euro per månad per ledamot. Inget arvode utbetalas till personer som är i anställningsförhållande till Bolaget.
 • Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
 • De tidigare styrelseledamöterna Anders Lundström, Stefan Kaiser, Sami Mykkänen och Lassi Noponen har tidigare informerat styrelsen om att de ställt sina platser till förfogande och avgår på egen begäran.
 • Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslag av aktieägare representerande ungefär 19 procent av Bolagets aktier och röster i bolaget att de nya styrelseledamöterna, Ola Möllerström, Johan Olson, Alexander Fällström och Elin Skarp, som presenterats på Bolagets webbplats den 27 maj 2022, väljs enligt deras samtycke. Styrelseledamöternas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Johan Olson är företagsekonom med inriktning på organisation samt är certifierad Styrelseledamot, Projektledare och EU projektsamordnare. Johan har en gedigen erfarenhet inom affärs- och innovationsutveckling samt som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Ola Möllerström har mer än 25 års erfarenhet av internationell affärsutveckling. Har ledningserfarenhet av branscher och företag som transformerats i både produkterbjudande och värdekedja. Ola har mångårig bakgrund som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Elin Skarp har mer än 20 års erfarenhet från säkerhet- och IT-branschen i olika ledande roller inklusive internationell affärsutveckling och kund transformation, försäljning och marknadsföring, business operation samt change management. Elin Skarp har en Magisterexamen i Political Science från Lunds Universitet.

Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

Revisorns arvode och val av revisor

 • Bolagstämman beslöt att revisorns arvode utbetalas i enlighet med skälig faktura som godkänts av Bolaget. Som Bolagets revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har meddelat att CGR-revisor Mauri Eskelinen kommer att utses som huvudansvarig revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

 • Bolagstämman bemyndigade styrelsen att bestämma, i en eller flera rater om emission av aktier samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
 • Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst
  1 700 000 000 nya eller av Bolaget innehavda aktier.
 • Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.
 • Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigande innefattar att aktieemission samt emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta.
 • Bemyndigandet ersätter alla tidigare bemyndiganden förutom de som listats nedan: Det bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 mars 2021 för styrelsen att besluta om ett optionsprogram omfattande 25 000 000 teckningsoptioner ersätts inte.
 • Det nya bemyndigandet är i kraft till nästa ordinarie bolagsstämma, dock inte senare än 30 juni 2023.

Ändring av bolagsordning

 • Bolagstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsen att tredje stycket av 7 § av bolagets bolagsordning ändras så att den lyder enligt följande (texter på svenska och finska):

”Bolagsstämman kan hållas, förutom i bolagets hemvist, i Helsingfors stad i Finland eller i Stockholms eller Lunds städer i Sverige.”

”Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingin kaupungissa Suomessa tai Tukholman tai Lundin kaupungeissa Ruotsissa”.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Enersize Abp (Oyj)