Kommuniké från årsstämma i Emotra AB (publ)

Vid årsstämma i Emotra AB (publ) ("Emotra" eller Bolaget") idag den 24 maj 2021 i Göteborg beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen för Bolaget samt balansräkningen per den 31 december 2020 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.

I enlighet med aktieägarnas förslag beslutandes av omval av Claes Holmberg, Jan Pilebjer, Anna Sjörs och Lars-Håkan Thorell, samt nyval av Ingela Hallberg till styrelseledamöter. Claes Holberg omvaldes till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Bolagets revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisorn Lars-Magnus Frisk, Guide Revision AB, och till revisorssuppleant den auktoriserade revisorn Carina Fridberg, Guide Revision AB.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode ska utgå med totalt 214 200 kronor, varav 71 400 kronor till styrelsens ordförande och 47 600 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Samtliga arvoden är angivna på årsbasis och ska justeras pro rata baserat på tiden från dagens datum fram till årsstämman 2022. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen såtillvida att gränserna för högsta och lägsta antalet aktier och aktiekapital höjdes.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för aktieägarna

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut, vilket fattades 23 april 2021, att genom nyemission av högst 15 866 336 Units öka Bolagets aktiekapital med högst 1 207 361,53 kronor innebärande att 31 772 672 nya aktier, högst 15 886 336 nya Teckningsoptioner TO2 och högst 15 886 336 nya Teckningsoptioner TO3 kan komma att emitteras ("Företrädesemissionen").

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap-Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.