Kommuniké från årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Cortus Energy AB (publ) höll årsstämma idag, onsdagen den 26 maj 2021, varvid beslut fattades enligt i huvudsak nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen för årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.cortus.se

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020.

Dispositioner av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att beloppet om minus 41 746 622 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse styrelseledamöterna Richard Bagge, Peter Forssell, Rolf Ljunggren, Per-Olov Norberg och Tobias Wennberg. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per‑Olov Norberg som styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor, för närvarande med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med sammanlagt 600 000 kr att fördelas med 240 000 kr till ordföranden och      120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode ska endast utgå till styrelseledamot som inte är anställd i Cortus Energy.

Instruktion för valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en valberedning med representanter för bolagets tre största ägare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, 14 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen respektive 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga