Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 8 juni 2022

Brighter AB (publ) höll under onsdagen den 8 juni 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningar för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning sker utan att tillgängliga medel om totalt 121 465 554 kronor, bestående av överkursfond om 866 017 483 kronor, överförd förlust om minus 509 958 894 kronor och årets förlust om minus 234 593 035 kronor, överförs som överföring till nytt konto.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade inte ansvarsfrihet för före detta verkställande direktören Henrik Norström. I övrigt beviljades styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Clas Lindbergson, Åsa Sjöblom Nordgren, Karin O'Connor och Christer Trägårdh samt nyvälja Johnny Ludvigsson. Christer Trägårdh utsågs till styrelsens ordförande.

Johnny Ludvigsson var under åren 1985-1991 generalsekreterare för International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, världsorganisationen för barn- och ungdomsdiabetes. Han har mottagit bland annat Novo Nordisk Fondens pris för diabetesforskning 1998 och Inaugural ISPAD Prize 2001 och är utsedd till Honorary Member of EASD, Honorary Member of ISPAD, samt hedersmedlem av Svensk Förening för Diabetologi. Han utnämndes 2009 till Årets Diabetolog, samt tilldelades 2014 Knud

Lundbæck Award av Scandinavian Society for the Study of Diabetes. Fram till idag har Johnny Ludvigsson publicerat fler än 500 artiklar, och varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att till bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska utgå ett arvode om 300 000 kronor och till styrelsens ordförande ett arvode om 500 000 kronor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, enligt vad styrelsen hade föreslagit, i korthet, att styrelsen ska vara bemyndigad att under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Investor Relations
ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighter's Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
+46 8 5277 5020, ca@mangold.se, www.mangold.se.

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se