Kommuniké från årsstämma i Aventura Group AB den 16 juni 2022

På årsstämman i Aventura Group AB (publ), som genomfördes genom poströstning utan fysiskt deltagande, denna dag fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2021. Samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Disposition av vinst
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning till aktieägarna utgår för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelseledamöter samt revisor
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Johan Aledal, Gustav Åström, Michael Thurow och Patrik Elfwing. Stämman beslutade vidare att omvälja Michael Thurow till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB, som har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Forsberg utses till huvudansvarig revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2023.

Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att att arvode till styrelsen ska utgå med 110 000 kronor till Patrik Elfwing, och 180 000 kronor till Michael Thurow.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.
Stämman beslutade vidare att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Aventura Group AB den 16 juni 2022