Kommuniké från årsstämma i Alzinova AB (publ)

Alzinova AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 18 maj 2022 årsstämma i Göteborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Björn Larsson, Anders Blom, Lena Degling Wikingsson, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge, Pernilla Sandwall och Anders Waas. Vidare omvaldes styrelsesuppleanten Anders Sandberg. Björn Larsson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier för att möjliggöra företrädesemissionen.

Företrädesemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 5 328 878,385000 kronor genom emission av högst 20 261 895 aktier. Vidare kan högst 16 209 516 teckningsoptioner av serie TO3 ("Teckningsoptioner") emitteras. En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie, varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 4 263 102,708000 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 16 209 516 aktier.

De nya aktierna och Teckningsoptionerna kommer att ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av fem (5) aktier och fyra (4) Teckningsoptioner. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen den 25 maj 2022 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

Teckningskursen för varje unit uppgår till 10,50 kronor. Teckningskursen för varje aktie uppgår därmed till 2,10 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde kommer att tillföras den fria överkursfonden och den del av teckningskursen för de aktier som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna som överstiger aktiens kvotvärde kommer att tillföras den fria överkursfonden. Rätten att teckna units med företrädesrätt tillkommer de som per avstämningsdagen den 25 maj 2022 äger aktier i Bolaget.

Riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 535 360,696000 kronor genom emission av högst 2 035 592 nya aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen").

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de garanter som Bolaget ingått garantiavtal med i syfte att säkerställa den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 19 april 2022 ("Företrädesemissionen"). Syftet med Ersättningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att eventuell garantiersättning till garanterna ska kunna erläggas genom nyemission av aktier.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktie eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

För mer information, kontakta:
Kristina Torfgård, VD, Alzinova AB
Tel: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com