Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB

Idag, den 24 maj 2022, hölls årsstämma i 2cureX AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant utses. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Povl-André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Michael Lutz, Nils Brünner och Ole Thastrup omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av Dr. Michael Schaefer som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande beslutades omval av Povl-André Bendz.

Stämman beslutade att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia Andrén Dorselius som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
Tel: +45 22 79 53 99
www.2curex.com

Certified Adviser

Redeye AB
Phone: +46 8 121 576 90
Mail: certifiedadviser@redeye.se

Om 2cureX

2cureX är ledande inom läkemedelskänslighetstestning för cancer och har utvecklat produktfamiljen IndiTreat® (Individual Treatment ). Med utgångspunkt från ett prov av patientens tumör skapar IndiTreat® tusentals 3D-repliker (tumoroider) och förutsäger tumörsvaret på de olika tillgängliga läkemedlen, vilket ger läkaren värdefull information för att fatta behandlingsbeslut.

Portföljen av IndiTreat®-tester syftar till att optimera behandlingsval för patienter med metastaserad kolorektal cancer (IndiTreat® mCRC Start för första behandlingslinjen, IndiTreat® mCRC Extend och IndiTreat® mCRC Explore för tredje behandlingslinjen). Ytterligare tester är under utveckling för att täcka andra stadier av kolorektal cancer, såväl som andra gastrointestinala cancerformer.

Enligt flera rapporter överstiger de totala årliga utgifterna för cancerrelaterad in vitro-diagnostik (IVD) globalt 17,5 miljarder USD, varav 2,5 miljarder USD är direkt relaterade till tester för terapibeslut, med en CAGR på 12,7 %. Trots detta stöds bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar av ett av dessa tester. IndiTreat® syftar till att fylla denna lucka och göra Precision Oncology tillgänglig för alla cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX"). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com

Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i 2cureX AB