Kommuniké från årsstämma 2022 i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Årsstämma i Kollect on Demand Holding AB (”Bolaget”) har idag den 15 juli 2022 hållits i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm.

Årsstämman beslutade:

Resultatdisposition m.m.

• att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;

• att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen;

• att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

Styrelse och revisor

• att arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2023 ska utgå med 20 000 Euro till styrelsens ordförande och att inget arvode ska utgå till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget;

• att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning;

• att Bolagets styrelse ska bestå av tre (3) ledamöter;

• att till styrelseledamöter att omvälja John O’Connor och välja Andrew Byrne samt Mary Dunphy till ordinarie styrelseledamöter;

• att till styrelsens ordförande välja Mary Dunphy;

• att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2022 omvälja Mazars AB med huvudansvarig revisor Martin Kraft;

Incitamentsprogram

att införa ett incitamentsprogram för vissa anställda i Bolagets dotterbolag Kollect on Demand Ltd., om riktad emission av teckningsoptioner till Kollect on Demand Ltd. samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna;

Ändring av bolagsordning

att ändra bolagsordningen genom att införa en § 10 och däri stadga att aktieägare kan utöva sin rösträtt genom post;

Emissionsbemyndigande, m.m.

• att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier inom bolagsordningens gränser och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen; och

• att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Kollect on Demand Holding AB (publ)
Styrelsen

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma 2022 i Kollect on Demand Holding AB (publ)