Kallelse till extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ), org.nr. 556898-6482 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 juli 2022 kl. 11.00 i Bolagets lokaler, Taptogatan 6, bv, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 6 juli 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande till stämman så att anmälan inkommen senast fredagen den 8 juli 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 6 juli 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 8 juli 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Aktieägare måste anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 juli 2022, under adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm eller via e-post till anders.myrback@toprightnordic.com.Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Om aktieägare närvarar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren tas med på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.toprightnordic.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
7. Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Taptogatan 6, 115 26 Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.toprightnordic.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm i juni 2022
TopRight Nordic AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via e-post, anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern - en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig - för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.
TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6                                                
115 26 Stockholm                                                               
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com                                        

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda                           
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com