KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TESSIN NORDIC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Tessin Nordic Holding AB (publ), org.nr 559085-5721 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av bolagsstämman offentliggörs fredagen den 30 september 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen torsdagen den 22 september 2022, samt

ii. dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 september 2022.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till Euroclear: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 22 september 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Tessin Nordic Holding AB (publ) vid den extra bolagsstämman fredagen den 30 september 2022 ska kunna utöva sin rösträtt endast via post enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tessin.com, och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Tessin Nordic Holding AB (publ), Extra bolagsstämma, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Framläggande och godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringspersoner.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om ändring av bolagsordning.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande Eva de Falck föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på den föreslagna dagordningen är den röstlängd som kommer att ha upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som även kommer att ha kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Louise Wendel, representerades NFT Ventures KB, väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsens ordförande anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolagets bolagsordning ska justeras och således föreslås att §4 och §5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelseFöreslagen ny lydelse§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor.§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 11 670 000 kronor och högst 46 680 000 kronor.§ 5
Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 65 000 000 och högst 260 000 000.§ 5
Antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 116 700 000 och högst 466 800 000.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 6 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, inom gränserna för gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tessin Nordic Holding AB (publ), Extra bolagsstämma, Olof Palmes Gata 31, 111 22 Stockholm eller via e-post till gm@tessin.se senast tisdagen den 20 september 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets adress enligt ovan och på www.tessin.com senast söndagen den 25 september 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR
Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att sändas utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.tessin.com, från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

*********

Tessin Nordic Holding AB (publ)
Stockholm i augusti 2022
Styrelsen

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,3 miljarder kronor i finansiering till mer än 370 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Tessin

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TESSIN NORDIC HOLDING AB (PUBL)