Kallelse till extra bolagsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2022 kl. 14.00 på Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, Göteborg. Stämman planeras äga rum i lokalen Poseidon.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 oktober 2022, dels har anmält sig till bolaget senast måndagen den 17 oktober 2022. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@taurusenergy.eu,skriftligen till Taurus Energy Aktiebolag (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74 69. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast måndagen den 17 oktober 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om full­makten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmakts­formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.taurusenergy.eu) och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.

Förslag till dagordning

0.  Stämmans öppnande

1.   Val av ordförande vid stämman

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.   Val av en eller två justeringsmän

4.   Godkännande av förslag till dagordning

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.   Beslut om ändring av bolagsordningen

7.   Beslut om minskning av aktiekapitalet

8.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

9.   Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Bengt Olof Johansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman, för att möjliggöra beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7, beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

§ 4 Aktiekapital och aktieslag

Första meningen ändras från nuvarande lydelse "Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor." till föreslagen lydelse "Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor."

I övrigt föreslås bolagsordningen vara oförändrad.

Styrelsens förslag enligt denna punkt 6 är villkorat av att stämman därefter beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkt 7.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 7: Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 1 700 000 kronor, från 2 923 676,26 kronor till 1 223 676,26 kronor, för förlusttäckning. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, innebärande att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,015685 kronor till cirka 0,006565 kronor.

Minskningsbeslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att stämman dessförinnan beslutat i enlighet med styrelsens förslag om bolagsordningsändring enligt punkt 6.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom gränserna för bolagets bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier av aktieslag B, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital och stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra strategiska investeringar, bredda ägarbasen och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet
För giltiga beslut enligt punkterna 6 - 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida (www.taurusenergy.eu) och på bolagets kontor, c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg, senast från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antalet aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 186 395 921, varav 987 891 är av aktieslag A, och 185 408 030 är av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget är 195 286 940, där aktieslag A har röstvärde 10 och aktieslag B har röstvärde 1. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i september 2022
Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Styrelsen