Kallelse till extra bolagsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org.nr 556665-6038 ("Inhalation Sciences" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma 22 juni 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Inhalation Sciences extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Inhalation Sciences välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per 14 juni 2021, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 21 juni 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 16 juni 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.inhalation.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Inhalation Sciences tillhanda senast den 21 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Inhalation Sciences Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till inhalation@fredersen.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av extra bolagsstämman
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner
9. Avslutande av extra bolagsstämman

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Nils Fredrik Dehlin vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Manoush Masarrat, eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 5)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Inhalation Sciences, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen fattade den 2 juni 2021 ett beslut om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämma.  Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med följande villkor.

Emissionen omfattar högst 150 000 aktier, varigenom Bolagets aktiekapital kan öka med högst 60 000 kronor. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Daniel Spasic. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 10 kronor. Teckningskursen baseras på ett strukturerat anbudsförfarande arrangerat av Erik Penser Bank. Överkursen (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 10 juni 2021. Betalning för tecknade aktier ska ske senast den 10 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning respektive betalning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att anskaffa nytt rörelsekapital till för Bolaget attraktiva villkor.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen fattade den 2 juni 2021 ett beslut om en emission av teckningsoptioner av serie 2021/2022 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämma.  Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner med följande villkor.

Emissionen omfattar högst 1 137 573 teckningsoptioner av serie 2021/2022, varigenom Bolagets aktiekapital, vid fullt utnyttjande, kan öka med högst 455 029,2 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. När teckningsoptionerna registrerats av Bolagsverket ska Bolaget på avstämningsdagen skänka teckningsoptioner till Bolagets aktieägare varvid ett innehav av tio (10) befintliga aktier ger rätt till en (1) teckningsoption. Styrelsen ska äga rätt att fastställa detta datum efter det att teckningsoptionerna registrerats av Bolagsverket.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 3 juni 2022. Teckningskursen per ny aktie ska motsvara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022, dock lägst 10 kronor och högst 15 kronor per ny aktie. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga optionsvillkoren.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att underlätta leverans av teckningsoptioner till aktieägarna.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 7 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten 8 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Den senast publicerade årsredovisningen, förhandsröstningsformuläret samt relevanta handlingar enligt aktiebolagslagen, däribland fullständiga optionsvillkor enligt punkt 8 ovan, hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.inhalation.se, hos Bolaget på adress Inhalation Sciences Sweden AB (publ), Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Inhalation Sciences Sweden AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till inhalation@fredersen.se,senast den 12 juni 2021 Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Inhalation Sciences Sweden AB (publ), Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge och på www.inhalation.se, senast den 17 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Stockholm i juni 2021

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen