KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, håller årsstämma fredagen den 13 maj 2022.För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, håller årsstämma fredagen den 13 maj 2022.

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).

FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor kan istället skickas i förväg med post till bolaget på adress Urb-it AB (publ), Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm, eller via epost till bolagsstamma@urbit.com senast tisdagen den 3 maj 2022. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast söndagen den 8 maj 2022. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 44, i Stockholm och på bolagets webbplats, www.urb-it.com söndagen den 8 maj 2022, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 13 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

(i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 maj 2022,

(ii) anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 maj 2022.                              

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per måndagen den 9 maj 2022 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.urb-it.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 maj 2022. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till bolaget på adress Urb-it AB (publ), Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm eller via epost till bolagsstamma@urbit.com. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets webbplats, www.urb-it.com. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande förhandsröstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta bolaget på telefon 070 979 08 42.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter
 10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna.

Val av en eller två justerare (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Astrid Jonason och Erik Åfors, eller, vid förhinder för dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Till bolagsstämmans förfogande står fritt eget kapital om 592 459 360 kronor, ansamlad förlust om
-340 569 369 kronor och årets resultat om -32 292 665 kronor. Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 219 597 326 kronor.

Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Lage Jonason (med bolag) föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)

 1. Lage Jonason (med bolag) föreslår att arvode till styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna. Styrelsens ordförande ska dock inte erhålla något arvode.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Lage Jonason (med bolag) föreslår omval av Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lage Jonason.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat, för det fall stämmans val blir i enlighet med förslaget, att Niklas Renström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplats www.urbit.com.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten då stämman fattar beslut om bemyndigandet.

Emissionsbeslut ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 44, i Stockholm och på bolagets webbplats, www.urb-it.com från och med fredagen den 22 april 2022 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget på Kungsgatan 44, i Stockholm. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

 

UPPLYSNINGAR

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget, Urb-it AB (publ), Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm eller via epost till bolagsstamma@urbit.com senast tisdagen den 3 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 44, i Stockholm och på bolagets webbplats, www.urb-it.com senast söndagen den 8 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tiden för kallelsen är 234 469 993.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Stockholm i april 2022

Urb-it AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Urb-it-AB-publ-Kallelse-AGM-2022.PDF