Kallelse till årsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i Smoltek Nanotech Holding AB, org.nr 559020-2262, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 9.30 i Convendums lokaler på Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 9.00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 4 maj 2022, alternativt, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträtts­registrerar aktierna senast fredagen den 6 maj 2022 samt
ii. dels ha anmält sitt deltagande per brev till adressen Kaserntorget 7, 411 18 Göteborg, eller via e-post till agm@smoltek.com,senast torsdagen 5 maj 2022.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.smoltek.com/investors. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör under­rätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett den 6 maj 2022.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen;
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter;
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
11. Val av styrelse;
12. Val av styrelsens ordförande;
13. Val av revisor;
14. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
15. Beslut om emission av teckningsoptioner till ledningspersoner och övriga anställda;
16. Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter;
17. Beslut om justeringsbemyndigande,
18. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Valberedningen utses i enlighet med av förra årsstämman antagna principer av Bolagets röstmässigt tre största ägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 augusti 2021, vilka får utse en ledamot vardera. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande.

Bolagets tre röstmässigt största ägare per den 30 augusti 2021 var Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson och Kaj Holmberg. Dessa har utövat sin rätt att utse en ledamot vardera i valberedningen. Valberedningen har bestått av Lena Olving (utsedd av Peter Enoksson tillika valberedningens ordförande), Marie Landfors (utsedd av Kaj Holmberg), David Pettersson (utsedd av Gramtec Business Partner AB) och Peter Augustsson (styrelsens ordförande).

Valberedningens förslag

2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar utses att som ordförande vid stämman.

9 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

10 Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): årligt arvode om tre (tre) prisbasbelopp till styrelseledamöter, (ii) årligt arvode om sex (sex) prisbasbelopp till styrelseordföranden. Vid beräkning av arvode ska prisbasbeloppet per dagen för stämman tillämpas.

Om stämman beslutar enligt nomineringskommitténs förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 869 400 (856 800) kronor. Skillnaden i totalt arvode beror på det något höjda prisbasbeloppet för 2022 jämfört med 2021.

Om styrelsen inom sig väljer att inrätta utskott föreslås att inget arvode ska utgå till dessa eftersom utskotten i sådana fall kommer att bestå av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11 Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Augustsson, Finn Gramnaes och Gustav Brismark samt nyval av Edvard Kälvesten och Per Zellman.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.smoltek.com/investors.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och samtliga ledamöter med undantag för Finn Gramnaes är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

12 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Peter Augustsson omväljs som styrelsens ordförande.

13 Val av revisor

Valberedningen föreslår att Grant Thornton Sweden AB omväljs som revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer Zlatan Mitrovic fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

14 Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för valberedningen och dess arbete:

Ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter om totalt fyra prisbasbelopp, varav två prisbasbelopp ska utgå till valberedningens ordförande samt ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter (styrelsens ordförande exkluderad). Valberedningen ska ha en rätt men ingen skyldighet att belasta Bolaget med skäliga kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen. Nu angivna åtgärder ska kunna fullgöras av någon av valberedningens ledamöter mot marknadsmässig ersättning.

Valberedningen ska till årsstämman 2023 lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer för valberedningen.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 augusti 2022 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande. Denna person ska vara sammankallande.

En av ledamöterna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 augusti 2022) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt

Styrelsens beslutsförslag

8(b) Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

15 Beslut om emission av teckningsoptioner till ledningspersoner och övriga anställda

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 319 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 berättigande till nyteckning av 319 000 aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande kategorier av nuvarande medarbetare:

Kategori Högsta antal optioner/person Högsta antal optioner/kategori
Ledningspersoner 30 000 150 000
(högst 5
personer)
Övriga anställda 19 000 169 000
(högst 11
personer)

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för deltagarna. Genom ett sådant program erbjuds deltagarna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för Bolagets och dess dotterbolags verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna av serie 2022/2025:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande stämman i Bolaget. Marknads­värdet beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderings­modell.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske senast den 10 juni 2022. Betalning av vederlaget, enligt ovan, per tecknad teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för teckning respektive betalning.

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av tecknings­optionerna är att deltagarna senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembudsavtal med Bolaget, enligt vilket deltagarna ska vara förpliktigade att erbjuda Bolaget eller den Bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om deltagarens engagemang i Bolaget upphör (i) inom viss tid, (ii) vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 31 maj 2025 samt (iii) i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 38 001,832000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 319 000 nya aktier.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juli 2025.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till ett belopp som fastställs på dagen för stämman enligt följande principer: slutkursen för Bolagets aktie på stämmodagen, multiplicerat med en multipel inom intervallet 2 - 4. Slutlig multipel ska fastställas av den från Bolaget oberoende aktör som har i uppdrag att värdera teckningsoptionerna i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Multipeln ska fastställas av den oberoende aktören på sådant sätt att premien (teckningskursen för teckningsoptionerna) anpassas till en nivå näraliggande 5,00 kronor per teckningsoption. Syftet med detta tillvägagångssätt är att tillsäkra ett förutsebart optionsvederlag för deltagarna i optionsprogrammet, vilket av styrelsen bedömts vara en viktig faktor i sammanhanget.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 319 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,32 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av tecknings­optionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.

Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde för deltagarna som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolaget har följande övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram:

Sedan 2019 finns ett optionsprogram till personalen bestående av teckningsoptioner serie 2019/2022 N01 berättigande till teckning av högst 61 004 nya aktier till en teckningskurs av 120 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 1 juli 2022. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppfyllda villkor kopplat till deltagarens engagemang i Bolaget.

Sedan 2019 finns även ett optionsprogram till styrelse bestående av teckningsoptioner serie 2019/2022 S01 berättigande till teckning av högst 20 300 nya aktier till en teckningskurs av 120 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 1 juli 2022. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppfyllda uppdrags­relaterade villkor i teckningsoptionsavtalet.

Sedan 2020 finns ett optionsprogram till vissa nyckelpersoner bestående av teckningsoptioner av serie 2020/2023 berättigande till teckning av högst 8 650 nya aktier till en teckningskurs av 115 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 1 juli 2023. Teckning får ske löpande till dessa villkor förutsatt uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet.

Årsstämman 2021 i Bolaget beslutade vidare om införande av tre optionsprogram benämnda 2021/2024:1, 2021/2024:2 respektive 2021/2024:3 enligt nedanstående huvudsakliga villkor.

2021/2024:1 har riktats till vissa nyckelpersoner och berättigar till teckning av högst 43 000 nya aktier till en teckningskurs om 70 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet.

2021/2024:2 har riktats till Bolaget med en instruktion att vidareöverlåta teckningsoptionerna till kommande nyckelpersoner. Optionsserien berättigar till teckning av högst 43 000 nya aktier till en teckningskurs om 70 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppdrags­relaterade villkor i teckningsoptionsavtalet. Inga teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 har hittills överlåtits från Bolaget till nyckelpersoner.

2021/2024:3 har riktats till vissa styrelseledamöter och berättigar till teckning av högst 80 000 nya aktier till en teckningskurs om 70 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet.

Utöver ovan beslutade extra bolagsstämma i december 2021 om införande av två ytterligare options­program benämnda 2021/2024:4 respektive 2021/2024:5 enligt följande.

2021/2024:5 har riktats till Bolagets VD Håkan Persson och berättigar till teckning av högst 50 000 nya aktier till en teckningskurs om 47,83 kronor per aktie under perioden från och med den 1 december 2024 till och med den 31 december 2024. Teckning får ske löpande under tecknings­perioden till dessa villkor förutsatt uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet

2021/2024:5 har riktats till styrelsens ordförande Peter Augustsson och berättigar till teckning av högst 40 000 nya aktier till en teckningskurs om 47,83 kronor per aktie under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckning får ske löpande under teckningsperioden till dessa villkor förutsatt uppdragsrelaterade villkor i teckningsoptionsavtalet.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges i kallelsen under rubriken " Årsredovisning och övriga handlingar ".

17 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Aktieägares förslag

Förslaget nedan avges av två av Bolagets huvudägare i form av Gramtec Business Partner AB och Peter Enoksson.

16 Beslut om emission av teckningsoptioner till vissa styrelseledamöter

Gramtec Business Partner AB och Peter Enoksson föreslår att stämman beslutar om att Bolaget ska emittera högst 90 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 berättigande till nyteckning av 90 000 aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer:

Tecknare                             Antal teckningsoptioner

Gustav Brismark                30 000

Edvard Kälvesten              30 000

Per Zellman                       30 000

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ovan angivna styrelseledamöter. Genom ett sådant program erbjuds styrelse­ledamöterna möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för Bolagets och dess dotterbolags verksamhet och resultatutveckling, till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna av serie 2022/2025:2 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande stämman i Bolaget. Marknads­värdet beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderings­modell.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista som ska hållas tillgänglig för tecknaren. Teckning ska ske senast den 10 juni 2022. Betalning av vederlaget, enligt ovan, per tecknad teckningsoption ska erläggas med kontanta medel senast den 10 juni 2022. Styrelsen ska dock äga rätt att senarelägga sista dag för teckning respektive betalning.

Det noteras att beslut om hur fördelning ska ske vid överteckning inte erfordras.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men en förutsättning för tilldelning av tecknings­optionerna är att styrelseledamöterna senast samtidigt med teckning har ingått ett särskilt hembuds­avtal med Bolaget, enligt vilket respektive styrelseledamot ska vara förpliktigad att erbjuda Bolaget eller den Bolaget anvisar att förvärva teckningsoptionerna eller viss andel av dessa om styrelse­uppdraget upphör (i) inom viss tid, (ii) vid överlåtelse av teckningsoptioner före den 31 maj 2025 samt (iii) i vissa andra fall.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter vidare att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med 10 721,52 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 90 000 nya aktier.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juli 2025.

Teckningskursen per aktie ska uppgå till ett belopp som fastställs på dagen för stämman enligt följande principer: slutkursen för Bolagets aktie på stämmodagen, multiplicerat med en multipel inom intervallet 2 - 4. Slutlig multipel ska fastställas av den från Bolaget oberoende aktör som har i uppdrag att värdera teckningsoptionerna i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Multipeln ska fastställas av den oberoende aktören på sådant sätt att premien (teckningskursen för teckningsoptionerna) anpassas till en nivå näraliggande 5,00 kronor per teckningsoption. Anledningen till dessa principer är att förslagsställarna ansett det vara lämpligt att de kommersiella villkoren för teckningsoptionerna av serie 2022/2025:1 respektive serie 2022/2025:2 är desamma.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 90 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,96 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av tecknings­optionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till styrelseledamöterna.

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivet. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde, för deltagarna som tecknar optioner, som Bolaget är skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skatte­kostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptions­programmet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram på uppdrag av förslagsställarna, som har beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen av ledamöterna som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolagets övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram framgår av sammanställningen under punkt 15 ovan.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Vidare är beslutet villkorat av att ovanstående tecknare valts till styrelseledamöter av stämman.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår optionsvillkoren. Villkoren innehåller bland annat sedvanliga omräkningsprinciper. Optionsvillkoren kommer att finnas tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Årsredovisning och övriga handlingar".

Antalet aktier

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 9 282 895. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncern­företag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande koncern­företag som avses ovan.

Årsredovisning och övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Koncerntorget 7, 411 18 Göteborg, samt på dess webbplats, www.smoltek.com/investors, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i april 2022
Smoltek Nanotech Holding AB
Styrelsen