Kallelse till årsstämma i Resqunit AB (publ)

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") 9 mai 2023, 15.00 CET: Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2023 kl. 15.00

Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2023 kl. 15.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 14.45

Kallelse till årsstämma i Resqunit AB (publ)

Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2023 kl. 15.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 14.45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2023,

  • dels senast den 2 juni 2023, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Box 140 55 Stockholm, eller via e-post, vote@resqunit.com.Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 2 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.resqunit.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga disponibla vinstmedel för räkenskapsåret 2022 överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att det ska utgå ett arvode om 30 000 norska kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna, som inte är anställda i Bolaget, samt ett arvode om 50 000 norska kronor till styrelsens ordförande.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisorer

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att Helge Trettø Olsen, Alf Reime, Morten Bjotveit Tidemann, Hege Forus och Thomas Norheim omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen omval av Alf Reime som styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Johnny Svenander som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

Bemyndigandet är begränsat såtillvida att det inte får medföra en ökning av aktiekapitalet med mer än 250 000 kronor från tidpunkten för årsstämman 2023.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigande ska ske i syftet att tillföra Bolaget resurser för att stärka produktionskapaciteten för Bolagets produkter, ytterligare förbättra och utveckla produkterna, öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna och skapa ökad flexibilitet för Bolaget att snabbt fatta affärsmässiga beslut, inklusive kapitalanskaffningar och potentiella förvärv.

Beslut om emissionsbemyndigande enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär, och fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.resqunit.com) senast tre veckor före årsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 988 295 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________________

Stockholm i maj 2023

Resqunit AB (publ)

Styrelsen