KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYDRIVE AB (PUBL)

Aktieägarna i Paydrive AB (publ), 556942-1257, kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022, kl. 09.00, i bolagets lokaler på Rosenlundsgatan 60 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2022, dels senast den 16 maj 2022 ha anmält sitt deltagande genom e-post till markus.nasholm@paydrive.se eller per post till Paydrive AB (publ), Box 38012, 100 64 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 12 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 16 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, i god tid före årsstämman skickas till bolaget på adressen ovan.

Förslag till dagordning

1 . Val av ordförande vid stämman
2 . Upprättande och godkännande av röstlängd
3 . Val av en eller två justeringsmän
4 . Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 . Godkännande av dagordning
6 . Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7 . Beslut om
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

8 . Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9 . Val till styrelsen och revisorer
10 . Bemyndigande att besluta om emissioner
11 . Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8:

Huvudägarna i bolaget föreslår, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ett arvode till ordinarie ledamot i styrelsen om 50 000 kronor och till styrelsens ordförande 80 000 kronor. Till ledamot som är anställd av bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning.

Punkt 9:

Huvudägarna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma föreslås:

Ulf Toivonen (omval)
Andreas Broström (omval)
Fredrik Cardelius (omval)
Fredrik Synnerstad (omval)
Daniel Hecker (omval)
Pär Roosvall (omval)

Till styrelsens ordförande föreslås Ulf Toivonen.

Presentation av föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.paydrive.se.

Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Daniel Åkeborg som huvudansvarig revisor.

Punkt 10:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 1.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, paydrive.se, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_________________________
Stockholm i april 2022
Styrelsen för Paydrive AB (publ)

BILAGA 1

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 3 000 000 aktier totalt. Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller någon av styrelsen förordnad ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

________________________________

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYDRIVE AB (PUBL)