Kallelse till årsstämma i Finepart Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Finepart Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556888-1063, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 klockan 10:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd. Rösträttsregistrering från klockan 09:30.

Anmälan

Aktieägare i Finepart Sweden AB (publ) ("Finepart" och/eller "Bolaget") som önskar deltaga på årsstämman skall dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2022-05-17, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2022-05-19

  • per post till Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd

  • per e-post till info@finepart.com

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall visas vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.finepart.com.

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2022-05-19, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Val av styrelse samt revisorer

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

11. Avslutande av stämman

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman: Till ordförande vid årsstämman föreslås Tord Käck.

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9).

Valberedningen bestående av Ove Eriksson, Hans-Åke Johansson och Christian Öjmertz (ordf.) lämnar nedanstående förslag:

Valberedningen ser nuvarande styrelse som väl fungerande och föreslår att Tord Käck kvarstår som ordförande och övriga styrelseledamöter till omval. Fredrik Gedda har sedan tidigare på egen begäran bett om en förändrad roll inom bolaget och lämnade styrelsen i februari. Fredrik kommer att fortsätta att bidra med sin erfarenhet men i stället i egenskap av extern rådgivare till Finepart.

Ny ledamot föreslås: Håkan Johansson

Valberedningen har tillsammans med styrelse och VD sett ett behov att komplettera styrelsens kompetensprofil med kompetens inom investor relations och finansiell erfarenhet och föreslår därför Håkan Johansson som ny ordinarie ledamot i bolagets styrelse. Håkan har lång erfarenhet inom bank och finans, tidigare som Head of Investment Center (Swedbank), och som Head of Asset Allocation, Head of Investment Strategy (Robur). Han är ledamot i ett flertal styrelser däribland Ölands Bank, Indecap och Fedelta, och driver två innovationsfokuserade företag J3 Innovation AB samt Empathy One.

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter vara 100 000 kr för ordförande och 50 000 kr för övriga ledamöter. Styrelseledamöter som vid sidan om styrelseuppdraget åtar sig operativa uppgifter för bolaget får efter beslut av Styrelsen ingå avtal med bolaget och fakturera för dessa på konsultbasis.

Valberedningens förslag till stämman är således:

Att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma består av fem (5) styrelseledamöter.

Ordförande: Tord Käck.

Ledamöter: Håkan Johansson, Gunilla Jalbin, Kjell Olofsson, Birgitta Öjmertz.

Bolagets revisor föreslås vara KPMG AB till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret. Revisorn skall ha erfarenhet av noterade bolag. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Arvodet till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter på 100 000 kr för ordförande och 50 000 kr för övriga ledamöter. Styrelseledamöter som vid sidan om styrelseuppdraget åtar sig operativa uppgifter för bolaget får efter beslut av Styrelsen ingå avtal med bolaget och fakturera för dessa på konsultbasis.

10. Valberedning

Valberedning inför ordinarie årsstämma 2023 föreslås inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2022 tillfråga representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707-767768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.