KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, kallas till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 C, plan 5, Stockholm, Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 maj 2022,
 • dels senast fredagen den 27 maj 2022

antingen anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman till bolaget per post till Cortus Energy AB (publ), Isafjordsgatan 32 C, 164 40 Kista (märk kuvertet ”Årsstämma”), via telefon till +46 (0)8 588 866 30 eller via e-post till info@cortus.se,

eller avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Observera att anmälan eller poströst ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 27 maj 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) tisdagen den 24 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 27 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cortus.se under ”Bolagsstyrning”, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till bolaget på samma sätt som anmälan till stämman.

POSTRÖSTNING

Bolaget har beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt också per post. Formulär för poströstning finner du på bolagets hemsida www.cortus.se under ”Bolagsstyrning”. Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 27 maj 2022. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha skett på sätt och i tid enligt vad som har angivits ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordföranden vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Beslut om antalet styrelseledamöterFastställande av arvoden till styrelsenVal av styrelse och styrelseordförandeBeslut om antalet revisorerFastställande av arvode till revisorVal av revisorBeslut om valberedningBeslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissionStämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT


  Valberedningens förslag
  Punkterna 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 Val av ordförande vid stämman, Beslut om antalet styrelseledamöter, Fastställande av arvoden till styrelsen, Val av styrelse och styrelseordföranden, Beslut om antalet revisorer, Fastställande av arvoden till revisor, Val av revisor och Beslut om valberedning
  Valberedningen, bestående av Per-Olov Norberg, Rolf Ljunggren och Peter Forssell, har lämnat följande förslag.
  Punkt 2        Per-Olov Norberg väljs till ordförande för årsstämman.
  Punkt 9        Styrelsen föreslås oförändrat bestå av fem ordinarie ledamöter.
  Punkt 10        Valberedningen har underrättat styrelsen om att man avstår från att lämna förslag till styrelsearvode. Valberedningen överlämnar till bolagsstämmans deltagare att vid stämman lämna förslag och fatta beslut.
  Arvode till styrelsen har hittills utgått med sammanlagt 600 000 kronor att fördelas med 240 000 kronor till ordföranden och med 120 000 kronor till var och en av styrelsens övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Inget arvode har hittills utgått för eventuellt utskottsarbete.
  Punkt 11        Till ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2023 föreslås omväljas Richard Bagge, Peter Forssell, Rolf Ljunggren, Per-Olov Norberg och Tobias Wennberg. Per-Olov Norberg ska utses till styrelsens ordförande.
  Punkt 12        Till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.
  Punkt 13        Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
  Punkt 14        Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omväljs det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Mazars AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Mikael Fredstrand kommer att utses som huvudansvarig revisor.
  Punkt 15        För valberedningen inför årsstämman 2023 antas följande principer. Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största enskilda ägare för att bilda en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2023. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2023: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer, och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter. Styrelsens förslag
  Punkt 8(b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, utan att resultatet disponeras på sätt som kommer redovisas i den årsredovisning som läggs fram inför årsstämman.
  Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
  Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, 14 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen respektive 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.
  Bolagsstämman föreslås också besluta att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, ska vara berättigad att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering vid Bolagsverket.
  Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.
  UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN


  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
  HANDLINGAR


  Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 tillsammans med övriga beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.cortus.se under ”Bolagsstyrning”, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. _____________
  Stockholm i maj 2022
  Cortus Energy AB (publ)
  Styrelsen

Bilaga