Kallelse till årsstämma i Compare-IT Nordic AB (publ)

Aktieägarna i Compare-IT Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2022 kl. 10.00 - 11.00 i bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas. 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2022, dels senast den 5 maj 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan ska ske via e-post till cecilia.wendel@compare-it.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att mottaga en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 maj 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 5 maj. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin mailadress.

Förslag till dagordning 

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler
19. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
20. Beslut om namnbyte
21. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10) 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas på bolagets aktier. 

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17)

Valberedningen föreslår årsstämman besluta

  •      att Leif Liljebrunn väljs till stämmoordförande,

  •      att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till oberoende styrelseledamöter samt styrelseordförande. Inget arvode utgår till övriga ledamöter. 

  •      att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och ingen suppleant,

  •      att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

  •      att omval sker av styrelseledamöterna Jeanette Andersson, Leif Liljebrunn, Tord Olsson och Torbjörn Sahlén. 

  •      att nyval sker av Nicola Dolovski som ny styrelseledamot

o   Nicola kommer tidigare som försäljningschef på Parkster där han var med om att digitalisera en hel bransch. Nicola jobbar idag på Safeture som Commercial Director där han digitaliserar säkerhetsbranschen. Nicola brinner för affären och för att hitta de rätta affärsmöjligheterna. Att digitalisera en konservativ bransch är hans stora passion och han vill få saker att hända genom att tänka nytt och annorlunda och som leder till positiva förändringar.

  •      att Leif Liljebrunn väljs till styrelseordförande.

  •      att Moore Malmö AB omväljs till revisor i bolaget med auktoriserad revisor Martin Johnsson som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget samt,

  •      att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: 

− Styrelsens ordförande ska, snarast efter att
de registrerade ägarförhållandena i bolaget
per den 30 november 2022 är kända, kontakta
de fyra röstmässigt största registrerade
ägarna och be dem utse en ledamot vardera
till valberedningen. Aktieägare som inte
framgår av den ägarförteckning som erhålls
från Euroclear Sweden och som önskar
utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till
styrelsens ordförande samt kunna styrka
ägarförhållandet. Om någon tillfrågad
aktieägare avstår från att utse representant
ska därefter följande aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse
representant tills fyra ägarrepresentanter
utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna,
tillsammans med styrelsens ordförande som
sammankallande, ska utgöra valberedningen. 
− Till ordförande i valberedningen utses den
aktieägarrepresentant som representerar den
röstmässigt största aktieägaren, om inte
valberedningen kommer överens om något
annat. Valberedningens mandatperiod sträcker
sig tills ny valberedning utsetts.
− Om aktieägare som utsett en ledamot i
valberedningen, innan valberedningens
uppdrag slutförts, upphör att vara
aktieägare eller får en lägre placering på
listan över röstmässigt största aktieägare i
bolaget, ska den ledamot som aktieägaren
utsett, om valberedningen så beslutar,
ersättas av ny ledamot som utses av den
aktieägare som vid tidpunkten är den
röstmässigt störste aktieägaren som ej redan
är representerad i valberedningen. Skulle
någon av ledamöterna i valberedningen, innan
valberedningens uppdrag slutförts, avgå av
annan anledning eller upphöra att
representera den aktieägare som utsett
ledamoten ska sådan ledamot, om den som
utsett ledamoten så begär, ersättas av ny
ledamot utsedd av aktieägaren. 
− Valberedningen ska inför varje årsstämma
föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter,
styrelseordförande, styrelsearvoden,
eventuell ersättning för utskottsarbete,
revisorer, revisorsarvoden samt principer
för utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 9 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions beslutet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Beslut om namnbyte (punkt 20)

I slutet av 2021 förvärvade bolaget OurLiving AB. Styrelsen har sedan dess tagit beslut om att fusionerna in OurLiving AB i Compare-IT Nordic AB. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart senare under 2022.

Som beslutsförslag till ordinarie bolagsstämma föreslår styrelsen att bolaget ändrar bolagsnamn från Compare-IT Nordic AB till OurLiving AB under 2022. Styrelsen anser att Compare-IT som namn är daterat och inte tillräckligt väl beskriver dagens verksamhet. OurLiving AB sammanfattar på ett tydligare sätt att bolaget jobbar inom fastighetsindustrin med både boende och fastigheter och det finns en tydlig hållbarhetsaspekt i namnet. Med förändringen markerar dessutom bolaget början på en ny era där man skapar en grund för tillväxt.
 

Övrig information

Beslut enligt punkt 18 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 48071 324 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 48071 324. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin e-mailadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 

Malmö 11 april 2022

Compare-IT Nordic AB (publ)

Styrelsen