Josab Water Solutions AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOSAB WATER SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i Josab Water Solutions AB (publ), org. nr 556549-1114, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 13.00 i KG10:s lokaler på Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast tisdagen den 21 juni 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels senast torsdagen den 23 juni 2022 ha anmält sitt deltagande och, i förekommande fall, antal biträden (som får vara högst två) till Bolaget. Anmälan ska göras antingen per brev till Josab Water Solutions AB (publ), Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm eller per e-post till info@josab.com.Vid anmälan ska uppges fullständigt namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 23 juni 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar delta måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.josab.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om bemyndigande
13. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Anders Waltner föreslås väljas till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker. 

Val av styrelseledamöter m.m. (punkterna 9 - 11)

Bolaget större aktieägare föreslår:

att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter, utan suppleanter,

att arvode till styrelsen ska utgå med 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med 2 prisbasbelopp per övrig ledamot som inte uppbär lön eller annan ersättning från Bolaget (enligt förslaget nedan avses arvode utgå till Peter Fredell och Gunnar Jardelöv),

att till styrelseledamöter väljs Peter Fredell, Gunnar Jardelöv, Wei Yuan och Kai Qi (samtliga omval),

att till styrelsens ordförande väljs Peter Fredell (omval),

att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter,

att arvode till revisorn utgår enligt löpande godkänd räkning, samt

att till revisor väljs PricewaterhouseCoopers AB (omval), varvid noteras att PricewaterhouseCoopers AB har för avsikt att fortsatt utse Victor Lindhall till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat till 20 000 000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till motsvarande antal aktier, dock högst det antal aktier som är tillåtet enligt Bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag erfordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållna handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets hemsida www.josab.com tre veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats. www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * * *

Stockholm i juni 2022

JOSAB WATER SOLUTIONS AB (PUBL)

Styrelsen