iZafe Group – Förenkla vardagen med dospåsar – Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på iZafe Group

IZAFE GROUP - FÖRENKLA VARDAGEN MED DOSPÅSAR - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold tar upp bevakning på iZafe Group

Mangold inleder bevakning av hälsovårdsbolaget iZafe och rekommenderar Köp med riktkursen 6,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt.

iZafe är tillverkare av läkemedelsroboten Dosell, en dospåsautomat som övervakar, påminner, matar ut och klipper upp dospåsen till patienter inför intag. Mangold bedömer att iZafe befinner sig i en tillväxtfas där ett flertal partnerskap har signerats med etablerade aktörer, vilket gör iZafe väl positionerade att ta marknadsandelar.

Den svenska marknaden för dospåsanvändning utgörs av 220 000 människor och väntas växa med två procent årligen i takt med att befolkningen ökar och människor blir äldre. Mangold förväntar sig att iZafe lyckas ta fyra procent av marknaden till och med 2026, till följd av lanseringen av Dosell för privatpersoner och lyckade upphandlingar med kommuner. Över tid förväntas försäljningsandelen även att öka mot utländska aktörer.

Mangold har värderat iZafe med en DCF-modell och bedömer att bolaget kommer att visa vinst 2024. Vi har använt oss av ett högt avkastningskrav för att ta hänsyn till bolagets risk. Givet våra antaganden i basscenariot, ges ett motiverade värde om 6,00 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om drygt 100 procent.

Onsdag 8 april 2021

KONTAKT

Anton Gomez
Junior Analyst, Insight
Anton.gomez@mangold.se
Mobil: +46 7 3866 4606 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case iZAFE Group.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.