ISR Vaccin AB har bildats och fått in den första investeringen

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har nu bildat dotterbolaget för vaccinutveckling, ISR Vaccin AB.

I och med bildandet av vaccinbolaget kom den första investeringen på 1 miljon kronor in från Singapore Resources Development PTE. Ltd enligt avtal och tidigare kommuniké

När klinisk prövningsansökan lämnats in når vi nästa milstolpe med investeringen från  Singapore Resources Development PTE som totalt uppgår till 68,5 miljoner SEK.

"Det är glädjande att bolagsstrukturen för vaccinprogrammet nu är på plats och att vi nu finansiellt rustar för att genomföra det kliniska prövningsprogrammet ", kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

ISR vaccin AB planerar att genomföra en fas I dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie i Bangladesh. I studien kommer vaccinkandidaten utvärderas med avseende på säkerhet, dos, administrationsväg, immunogenicitet och effekt. Studien planerar att inkludera 180 friska deltagare hälften för inhalation och hälften för nasal applicering.

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande29 september 2021, kl 15:00