ISR: Utser valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda och lägga fram förslag för årsstämman avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvoden och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten, val av ordförande för årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och arvode till revisorer samt förslag till principer för utseende av valberedning och dess uppdrag.

Följande personer ingår i valberedningen

  • Staffan Eriksson, som representerar eget innehav om 4,6%
  • Gunnar Jardelöv, utsedd av Gyn-Sam AB och Octapeptide AB med ett sammanlagt innehav om 7,13% samt eget innehav om 0,86%  
  • Hans Glise, utsedd av Coeli Wealth Management AB med innehav om 2,47% samt eget innehav om 0,18%
  • Anders Milton, styrelseordförande som representerar eget innehav om 2,23%

Sammantaget representerar valberedningen 17,47% av utestående aktier, baserat på innehav per 2020-10-07

Styrelseordförande ska kalla till valberedningens första möte.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 och kommer att publiceras på ISR's webbplats.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 15 januari 2021 via e-post till valberedning@israb.seeller via brev till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm.

Informationen är sådan information som det åligger ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.

 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 december kl 08.05.