ISR startar klinisk studie för HIV patienter som är resistenta mot bromsmedicin.

Styrelsen har idag bestämt att inleda samarbete med det internationella CRO företaget Synteract®, ett Syneos Health® Company, för att genomföra en klinisk fas 2 studie i Tyskland med HIV patienter som är resistenta mot bromsmedicin.

"WHO har identifierat resistens mot bromsmedicin som ett problem som globalt drabbar över 10% av HIV-smittade individer. Idag finns ingen medicin som kan ersätta bromsmedicinen vid resistens. Genom att stimulera immunsystemet med ISR48, som vi i en tidigare genomförd studie i Sydafrika visat ha effekt på viruset, så hoppas vi nu att även ett muterat virus kan kännas igen och avlägsnas och därmed åter få bromsmedicinen att fungera. Detta är en ny indikation, en nischindikation, som vid positivt utfall i studien kan komma patienter, med en svår resistensproblematik, till gagn" kommenterar Ola Winqvist VD, ISR.

Studien planeras att omfatta 17 patienter med HIV som är resistenta mot bromsmedicin, där de kommer att få ISR48 i syfte att stimulera immunsystemet. Patienterna kommer att utvärderas förutom av virusmängd och T celler också med avseende på känslighet till bromsmedicin och mängd resistent HIV-virus. Patienter kommer att behandlas under 6 månaders tid. Synteract, ett Syneos Health Company, med stor erfarenhet från internationella studier, kommer att leda denna studie som planeras till åtminstone två klinker Tyskland.