ISR: Rättelse av halvårsrapport 2021 från den 25 augusti 2021

Tabellen med sammanställning av de 10 största aktieägarna per  30 juni 2021 var inte korrekt angiven pga adminstrativt misstag. Ny korrekt, uppdaterad halvårsrapport bifogas

 

Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-26 08:11 CET.