ISR: Korrigeringar beträffande utfall av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO1

I pressmeddelande publicerat den 12 mars 2021 avseende utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 utgivna av ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR" eller "Bolaget") angavs ett felaktigt antal utnyttjade teckningsoptioner, med anledning av ett administrativt förbiseende. Korrekt antal teckningsoptioner som utnyttjades uppgick till 7 863 266, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 95,4 procent. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ISR cirka 22 803 500 SEK. Således har ytterligare 217 800 teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjats vilket tillför Bolaget ytterligare cirka 631 600 SEK.

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 ökar antalet aktier i ISR med 7 863 266 aktier, från 53 131 416 till 60 994 682 aktier inkluderat de 7 645 466 aktier som tilldelades den 12 mars 2021. Aktiekapitalet ökar med 393 163,3 SEK, från 2 656 570,8 SEK till 3 049 734,1 SEK inkluderat de 7 645 466 aktier som tilldelades den 12 mars 2021.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO1, uppgår utspädningen till cirka 12,9 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.