ISR erhåller anslag för sin vaccinstrategi mot covid-19

ISR:s ansökan "En immunstimulerande strategi för vaccination mot coronavirus" har beviljats forskningsmedel av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Anslaget ska användas till att utveckla bolagets vaccinplattform mot luftvägsburna virus med SARS-CoV-2 (covid-19) som första vaccinkandidat. ISR tilldelas 3,5 miljoner kronor som delas ut i två omgångar.

- Det är mycket glädjande att vi har fått besked om forskningsstöd från Vinnova för att utveckla en ny vaccinationsstrategi mot luftvägsburna virus. Vi tror starkt på vår kandidats potential och med det här stödet ökar chanserna till att vi snabbt ska kunna se resultat, säger Ola Winqvist, vd på ISR.

ISR:s vaccinkandidat kombinerar ett rekombinant ytprotein från coronaviruset med en immunstimulerande adjuvans och en stimulerare till immunologiskt slemhinneförsvar. Idén bygger på att skapa ett första försvar som neutraliserar viruset och förhindrar att det fäster vid slemhinnan i lungan eller tarmen.

Arbetet pågår nu med att komma fram till optimal dosering och beredning, samt att ta fram en anordning för inhalation av 3-komponentsvaccinet. När väl det toxikologiska programmet på slutberedningen är genomförd kommer ISR ansöka om att få initiera studier på friska försökspersoner för att visa säkerhet och immunologisk effekt.

Den beredningsform som tas fram för ISR:s vaccinkandidat ser ut att kunna vara stabil i rumstemperatur vilket kommer att vara en stor fördel för global distribution och hållbarhet.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 december kl 14.34.