Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Inhalation Sciences Sweden AB ("ISAB" eller "Bolaget") har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om upp till cirka 2,6 miljoner aktier (den "Riktade emissionen") genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet"). Vidare avser ISAB att emittera teckningsoptioner vederlagsfritt till Bolagets befintliga aktieägare.

ISAB har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission. Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade emissionen skall bestämmas genom ett så kallat bookbuilding-förfarande som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och slutförs före handeln inleds på Spotlight Stock Market den 3 juni 2021. Genomförandet av den Riktade emissionen förutsätter bland annat att styrelsen i ISAB beslutar om att emittera nya aktier med stöd av det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 12 maj 2020.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa rörelsekapital i syfte att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av PreciseInhale® inklusive att öka tempot kring den geografiska expansionen och säkerställa den kliniska valideringen.

ISABs styrelseordförande, Daniel Spasic, har förbundit sig att teckna aktier för 1,5 Mkr till den teckningskurs som fastställs i bookbuilding-förfarandet i en separat riktad emission.

Utöver den riktade emissionen av aktier har styrelsen i ISAB för avsikt att besluta om en emission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare enligt följande:

  • Villkor: Den som på avstämningsdagen är aktieägare i ISAB kommer att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsrätt för varje tio (10) innehavda ISAB-aktier
  • Avstämningsdag: omkring den 28 juni 2021
  • Teckningsperiod: 23 maj t.o.m. 3 juni 2022
  • Teckningskurs: Volymviktad genomsnittskurs under mätperioden 3 t.o.m. 13 maj 2022, minskat med 25 procent.

Den riktade emissionen till Daniel Spasic samt emissionen av teckningsoptioner till ISAB:s samtliga aktieägare avses villkoras av godkännande vid en extra bolagsstämma. Förutsatt att styrelsen fattar beslut om emissionerna beräknas extra bolagsstämman hållas omkring den 22 juni 2021.

Styrelsen kan när som helst välja att avbryta, förlänga eller förkorta Bookbuilding-förfarandet samt avstå från att besluta om att genomföra emissionerna.

Rådgivare

ISAB har anlitat Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.