Inhalation Sciences Sweden AB (publ) senarelägger avstämningsdagen ytterligare för aktieägarnas erhållande av teckningsoptioner till följd av den kommunicerade emissionen

Den 2 juni 2021 offentliggjorde Inhalation Sciences Sweden AB ("ISAB" eller "Bolaget") att Bolaget genomfört en riktad emission om ca 2,6 miljoner aktier. Vidare beslutade styrelsen om en emission av teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare i ISAB. Beslutet godkändes av en extra bolagsstämma den 22 juni 2021. ISAB har idag beslutat att ytterligare senarelägga avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner till den 12 juli 2021.

Till följd av hög belastning hos Bolagsverket har ISABs teckningsoptioner ännu ej registrerats, varför avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner behöver flyttas fram ytterligare. ISAB har därför beslutat att flytta avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner från den 5 juli till den 12 juli 2021. En senarelagd avstämningsdag innebär att sista dag för handel med ISAB:s aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är torsdagen den 8 juli 2021.