Inhalation Sciences Sweden AB (publ) senarelägger avstämningsdagen för aktieägarnas erhållande av teckningsoptioner till följd av den kommunicerade emissionen

Den 2 juni 2021 offentliggjorde Inhalation Sciences Sweden AB ("ISAB" eller "Bolaget") att Bolaget genomfört en riktad emission om ca 2,6 miljoner aktier. Vidare beslutade styrelsen, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, om en emission av teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare i ISAB. ISAB har idag beslutat att senarelägga avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner till den 5 juli 2021.

ISAB har, av registreringstekniska skäl, beslutat att flytta avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner från den 28 juni till den 5 juli 2021. Extra bolagsstämma för att godkänna emissionsbeslutet avses hållas den 22 juni 2021. En senarelagd avstämningsdag innebär att sista dag för handel med ISAB:s aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är torsdagen den 1 juni 2021.