Inhalation Sciences Sweden AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Utvalda finansiella data

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2020

Nettoomsättning 2 144 tkr (3 836)

Rörelseresultat -4 257 tkr (-1 994)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,50 SEK (-0,29)

Rapportperioden (jan-dec) 2020

Nettoomsättning 10 137 tkr (8 949)

Rörelseresultat -8 741 tkr (-7 896)

Resultat per aktie före och efter utspädning 1,14 SEK (-0,50)
 

Utvalda finansiella data i
sammandrag
2020 2019 2020 2019
okt-dec okt-dec Jan-dec Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 2 114 3 836 10 137 8 949
Rörelseresultat, tkr -4 257 -1 994 -8 741 -7 896
Resultat efter skatt, tkr -4 288 -2 484 9 875 -4 345
Balansomslutning, tkr 18 488 23 569 18 488 23 569
Periodens kassaflöde, tkr -3 417 -2 773 3 249 2 517
Periodens kassaflöde per -0,40 -0,32 0,38 0,29
aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 8 047 4 798 8 047 4 798
Resultat per aktie före -0,50 -0,29 1,14 -0,50
utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter -0,50 -0,29          1,14    -0,50
utspädning (SEK)
Eget kapital, tkr 10 475 5 240 10 475 5 240
Eget kapital per aktie 1,21 0,61 1,21 0,61
(SEK)
Soliditet, % 56,66% 31,90% 56,66% 22,23%
Forsknings-och 41,89% 49,20% 43,91% 41,80%
utvecklingskostnader/rörelse
kostnader, %
Antal aktier 8 635 180 8 618 930 8 635 180 8 618 930
 

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet (okt-dec) 2020

Den 15 oktober, publicerades i Journal of Aerosol Science ett prekliniskt dokument författat av Per Gerde, Maria Malmlöf, och Ewa Selg vid Inhalation Sciences avseende In Vitro-In Vivo korrelationen (IVIVC), där god överenstämmelse påvisas mellan data från ISABs DissolvIt och från råttlunga.

 • Den 21 oktober publicerade ISAB sin kliniska valideringsplan för PreciseInhale[®].[ ]
 • Den 26 oktober publicerade ISAB ett tecknat samarbetsprojekt med ordervärde uppgående till 260 000 SEK med långvarig kund för vidareutveckling av ISAB's modul XposeALI[®].
 • Den 30 oktober publicerade ISAB att bolaget erhållit en ny order på en PreciseInhale uppgående till 1 400 000 SEK från VITO, The Flemish Institute for Technological Research.
 • Den 17 november publicerade ISAB att bolaget erhållit en ny order från Wiens Universitet på en PreciseInhale uppgående till 196 000 EUR
 • Den 23 november publicerade ISAB en genombrottsstudie i samarbete med AstraZeneca där Preciseinhale använts för exponering av större försöksdjur
 • Den 10 december publicerade ISAB rekryteringen av Paolo Raffaelli som ny Chief Commercial Officer.
 • Den 18 december publicerade ISAB att bolaget erhållit en ny order från Aquilon Pharma på en PreciseInhale med tillhörande moduler uppgående till 292 000 EUR.
 • Den 22 december publicerade ISAB rekryteringen av Helen Bäckroos som ny kvalitets-och regulatorisk chef.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2020

Den 24 januari, meddelande bolaget att en återkommande global läkemedelskund som tidigare anlitat ISAB för avancerade forskningstjänster även valt att köpa ISABs labinstrument PreciseInhale[®] och dessutom tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt 750 000 SEK.

 • Den 12 mars, meddelade bolaget att man erhållit en ny PreciseInhale-beställning från Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet, en av världens ledande innovativa lungforskningsorganisationer, och nu en återkommande ISAB-kund. IMM har tecknat en beställning på cirka 500 000 SEK för ett åtta månaders hyresavtal av ett PreciseInhale-system, med en köpoption i slutet av perioden.
 • Den 23 april, meddelade bolaget att samtliga aktier i Ziccum AB avyttrats till ett totalt värde om cirka 21 200 000 SEK efter försäljningsomkostnader. Försäljningen medför en redovisningsmässig vinst uppgående till cirka 19 500 000 SEK Lånefinansieringen under 2019 uppgående till 12 500 000 SEK har i sin helhet amorterats den 28 april 2020 vilket finansierats genom avyttringen av samtliga aktier i intresseföretaget Ziccum AB.
 • Den 29 april, meddelade bolaget att ett globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH har tecknats.
 • Den 4 maj, meddelade bolaget att man tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt cirka 300 000 SEK med ett globalt läkemedelsbolag.
 • Den 12 maj, meddelade bolaget att man stärkt styrelsen med invalet av Daniel Spasic och Mårten Winge.
 • Den 22 juni, meddelade bolaget att man tecknat ytterligare ett nytt kontraktforskningsuppdrag (CRO) värderat till cirka 800 000 SEK. Även detta uppdrag, som beställts av en en återkommande global läkemedelskund, kommer att utföras med hjälp av ISAB:s ledande in vitro-upplösningsmetod DissolvIt[®].
 • Den 30 juni meddelade bolaget att man har fått ett av sina nyckelpatent godkänt utan begränsningar i Europa. Det handlar om ett patent som framförallt skyddar metoden att med hög selektivitet kunna styra aerosolexponeringar till en mer begränsad del av lungorna, så kallad "regional targeting" eller regional dosering.
 • Den 23 September, höll ISABs styrelse sitt årliga strategimöte och enades om ISABs strategiska plan och prioriteringar under 2021 och 2022.
 • Den 28 September, installerar ISAB den första DissolvIt® -modulen vid ett laboratorium på ett stort internationellt företag i Schweiz.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Bolagshändelser

Vid årsstämman den 12 maj 2020 omvaldes styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus Gottwald, samt nyvaldes Mårten Winge och Daniel Spasic. Till ny styrelseordförande valdes Daniel Spasic. Ledamöterna Fredrik Sjövall och Tom Sundelin avböjde omval.

Flerårsöversikt
tkr 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Netoomsättning 10 137 8 949 5 441 8 022 7 216 8 086 10 358
Resultat efter 9 875 -4 345 -11 883 -6 358 -5 365 -2 854 64
finansnetto
Balansomslutning 18 488 23 198 19 653 23 313 10 427 9 191 7 451
Soliditet, %, 57 22 55 68 40 26 18
Medeltal 8 7 6 5 5 5 4
anställda
 

Orderstock 2020-12-31

Kund Produkt Belopp (SEK)
Wiens Universitet PreciseInhale® 1 980 000
Aquilon Pharma PreciseInhale® 335 000
Företagskund Utvecklingsarbete XposeAlI® 130 000
Totalt     2 445 000

VD kommenterar

2020 var ett annorlunda år i många avseenden, inte minst med tanke på COVID-19 och alla begränsningar pandemin medförde för bland annat; resor, kundmöten och konferenser. Vi avslutade dock året starkt med en omsättningstillväxt på ca 13% för helåret 2020 jämfört med samma period 2019.

Under det fjärde kvartalet 2020, lyckades vi få ett starkt avslut med ett antal nya signerade ordrar från våra kunder, med ett totalt värde på ca 4 000 000 SEK. Dessa nya kundkontakt påvisar återigen styrkan för våra produkter och tjänster, trots begränsningen av fysiska möten. 1 600 000 SEK av dessa ordrar fakturerades under samma kvartal, där återstående 2 400 000 SEK kommer att faktureras under det första kvartalet 2021. Vi har också framgångsrikt genomfört ett antal virtuella installationer och kundutbildningar för de produkter och moduler som sålts, vilket har varit en viktig anpassning av vår organisation under pandemin.

Det fjärde kvartalet 2020 var också en händelserikt sådant där vi genomförde ett antal strategiska initiativ för att bygga en grund för fortsatt tillväxt för bolaget, dessa omfattade:

Nyrekrytering av två nyckelpositioner:

Paolo Raffaelli, Chief Commercial Officer, för att stärka försäljningsorganisationen

 • Helen Bäckroos, Regulatory & Quality Manager med fokus på kvalitet och regulatoriska frågor i samband med att produkten rör sig mot klinik

Samarbetet med den välrenommerade globala marknadsföringsbyrån UP, med syfte att öka medvetenheten kring ISAB med fokus på vårt varumärke, digital marknadsföring, optimering av sökfunktioner samt generering av nya affärer

Återgång till full sysselsättning av alla anställda efter korttidspermitteringar p.g.a. COVID-19

Den kliniska valideringen av PreciseInhale[®] fick senareläggas mot ursprunglig plan på grund av den pågående pandemin. Planen är nu uppdaterad och ambitionen är att bli klara med studien innan utgången av 2021, givet att externa faktorer inte påverkar studien ytterligare.

AstraZenecas publicering av samstudien där man använde PreciseInhale[®] i större djur med lovande resultat, är ännu en positiv signal som intygar att vi är på rätt väg och besitter en teknologi som så småningom, kan komma att användas i en klinisk miljö.

En unik teknologi tillsammans med dedikerad personal, ledning, styrelse och ägare gör att 2021 kommer att bli ett spännande år. Vi ser fram emot att ta klivet från ett utvecklingsbolag till ett större kommersiellt företag där vi kan fortsätta leverera mervärde till våra kunder.

Huddinge den 25 februari 2021

Manoush Masarrat

VD

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR (http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/)